Dendrocygna viduata

Dendrocygna bicolor

Thalassornis leuconotus

Cygnus olor

Plectropterus gambensis

Sarkidiornis melanotos

Alopochen aegyptiaca

Nettapus auritus

Spatula querquedula

Spatula hotentota

Spatula smithii

Spatula clypeata

Mareca sibilatrix

Anas sparsa

Anas undulata

Anas platyrhynchos

Anas capensis

Anas erythrorhyncha

Anas acuta

Netta erythrophthalma

Aythya fuligula

Oxyura maccoa